บริษัท ไทยแฟชั่นพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด

ที่อยู่ : 40/29, 40/40 หมู่ที่ 6 ซอยสุขสวัสดิ์ 78 ถนนสุขสวัสดิ์ ตําบลบางจาก
อําเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130

โทรศัพท์

02-817-6013-5 

02-817-8781-2

โทรสาร

02-463-9669-70

อีเมล์แอดเดรส

tfashion@braiform-th.com

บริษัท ไทยแฟชั่นพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด

ที่อยู่ : 40/29, 40/40 หมู่ที่ 6 ซอยสุขสวัสดิ์ 78 ถนนสุขสวัสดิ์ ตําบลบางจาก อําเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130
bigmap